Kariérové poradenství


Kariérové poradenství

Cílem karierního poradenství je poskytnout poradenství žákům a zákonným zástupcům při volbě další studijní a profesní orientace žáka. Pro usnadnění volby střední školy je v 9. ročníku vyučován předmět Praktické činnosti – Volba povolání, kde se žáci seznamují s možnostmi studia na střední škole, přípravě na přijímací řízení a s problematikou pracovního práva a uplatnění na trhu práce.

Žákům a zákonným zástupcům poskytujeme možnost individuálních konzultace k volbě střední školy. Pro žáky 8. a 9. ročníků organizujeme návštěvy vybraných veletrhů středních škol, zprostředkováváme informační materiály o středních školách a studijních oborech. Ve spolupráci se středními školami umožňujeme prezentace středních škol v naší škole.

Karierní poradkyně informuje žáky a zákonné zástupce o aktuálních informacích k průběhu přijímacího řízení. Ve spolupráci s Úřadem práce Uherské Hradiště zajišťujeme tzv. Profi testy.

Co poskytujeme?

Individuální konzultace pro žáky a zákonné zástupce k volbě střední školy Organizujeme návštěvy vybraných veletrhů středních škol pro žáky 8. a 9. ročníku Zprostředkováváme informační materiály o středních školách a studijních oborech Zajišťujeme prezentace středních škol pro žáky 9. ročníku ve škole V 9. ročníku je realizovaná výuka předmětu Praktické činnosti – Volba povolání Ve spolupráci s PPP zajišťujeme testování studijních předpokladů žáka Zprostředkováváme aktuální informace o průběhu přijímacího řízení

Zobrazit
  Prosím čekejte...